Parthenon

The Parthenon , a temple on the Athenian Acropolis, Greece